Loading
  RSS

Mineralogie

Mineralogické poměry v oblasti moravských Karpat lze obecně označit za spíše méně rozmanité. Rozhodujícím faktorem je naprostá převaha hornin, které byly vytvořeny flyšovou nebo flyšoidní sedimentací bez následné termické přeměny. Důležitou roli má také relativní geologická mladost hornin. Významnější pozornost si z mineralogického hlediska zaslouží lokality vázané na průniky vulkanických hornin skrze flyšové příkrovy moravských Karpat.

Geologická stavba a mineralogické složení hornin jsou rozhodujícími faktory, které ovlivňují vznik a výskyt nerostů. Určitý význam mají přitom také místní poměry. Na základě těchto hledisek můžeme vymezit šest základních mineralogicko–geologických skupin, které je možno následně dále členit:

Veškeré dotazy a připomínky posílejte na autorův email. | Copyright © | since 2007 | Ing. Robert Hruban