Loading
  RSS

Proč vznikl tento web?

Tento web vzniká jako určitá odezva na dva základní aspekty. První z nich je již avizován v úvodu a je jím nedostatek, nebo spíše roztříštěnost informací o přírodním prostředí moravských Karpat. Shrnutí všech faktických informací na jedno místo dává příležitost k systematickému studiu a poznání přírodního prostředí. Druhý, důležitější aspekt, je úsilí o napravení vnímání českého lesnictví a lesníků ostatní veřejností.

České lesnictví je přes své nesporné problémy jedním z nejprogresivnějších na světě. Zní to snad jako klišé, přesto se naše hektarové paseky jeví, ve srovnání s lépe environmentálně hodnocenými zeměmi, jako skupinky stromů v podrostním hospodářství. Můžeme zato poděkovat kontinuu středoevropského prostoru a kupodivu i prozřetelnosti Marie Terezie a jejího Tereziánského řádu. Ten totiž na dlouhá léta, v podstatě do současnosti, nastínil vývoj lesního hospodářství.

Lesní hospodářství přirozeně zaručuje vlastníkovi lesní půdy jeho nesporné právo na výnos s půdy, tzv. vlastnickou rentu. To se zpravidla děje prostřednictvím pěstování lesních porostů a pak následného prodeje dříví. Stejně tak existuje analogie v zemědělství se zemědělskými plodinami. Poznatky současné doby však prokázali, že není možné z lesa jen těžit a brát dříví. Společnost přichází nato, že les nám dává mnohem víc. Odborně se tomu říká, že plní mimoprodukční funkce. Zkrátka les není pole.

Moderní lesnictví je v současnosti postaveno na třech rozdílných požadavcích společnosti. Prvním z nich, bez důležitosti pořadí, je plnění ekonomických funkcí. Tento požadavek je postaven hlavně na produkci dříví, které je ekonomicky efektivní. Mimo klasického použití, jako je např. dřevo na stavbu domu, kuchyně nebo vaší postele, se otevírá do budoucnosti významná příležitost pěstování lesních dřevin pro energetické použití. Dříví jako obnovitelná surovina bude částečně kompenzovat úbytek klasických energetických zdrojů. K dalším příjmům patří výnosy např. ze sběru lesních plodů, rekreace nebo agroturistiky.

Druhým požadavkem je plnění sociálních funkcí. Jsme národem vášnivých turistů a houbařů. Pravidelný víkendový exodus velkoměstského obyvatelstva má nejdůležitější příčinu. Je jí les, jeho klid a pozitivní zdravotní vliv. Les zároveň poskytuje zaměstnanost venkovskému sektoru.

Třetím požadavkem je plnění ekologických funkcí. Důležitým aspektem je ochrana životního prostředí, ochrana ohrožených rostlin, živočichů a biotopů. Stejně tak důležitá je i ochrana genetických vlastností přírodního prostředí. Les nám slouží také jako obrovský akumulátor podzemních vod, kde se hromadí, udržuje a čistí pitná voda. Les nám zároveň slouží jako ochrana před nepříznivými vlastnostmi okolního prostředí, např. v podobě větrolamů, břehových porostů, protierozních porostů apod.

Vyladit tyto tři požadavky je úkolem národní lesnické politiky. V naší zemi existuje memorandum národní lesnické politiky, které se jmenuje Národní lesnický program. Jasným principem národní lesnické politiky je obhospodařovat lesy za synergického plnění všech tří požadavků na jedné straně, a při splnění zásad trvalého obhospodařování lesů na straně druhé.

Prostředníkem, také nástrojem k této činnosti je lesní hospodářství, potažmo lesník. Lesník plní společenskou objednávku v oblasti lesního hospodářství. Lesník sází, vychovává a těží stromy proto, aby Vy jste měli dříví a zároveň, aby naše životní prostředí nebylo decimováno těžbou neobnovitelných energetických surovin a kvanty škodlivin v ovzduší z jejich spalování.

O autorovi

Jmenuji se Robert Hruban, narodil jsem 12. 12. 1974 ve Zlíně. Vystudoval jsem lesní inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Pracuji jako lesnický typolog a metodický poradce v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, pobočce Kroměříž. Věnuji se přírodě, fotografování, sportu, dobrému jídlu a dobrému pití, Pepíkovi, Helence, Šárce a Bobuli.

Veškeré dotazy a připomínky posílejte na autorův email. | Copyright© | since 2007 | Ing. Robert Hruban